Resum del Ple municipal ordinari presencial de març del 2023

14/03/2023 08:50 H

Resum del Ple municipal ordinari presencial de març del 2023

El Ple va tenir lloc el dia 13 de març del 2023

Dilluns dia 13 de març gener va tenir lloc de forma presencial la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març del 2023. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l'acta anterior, l'alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades d'ocupació a Girona. Acte seguit es van aprovar les resolucions judicials i administratives a donar compte al Ple, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s'havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es van debatre al Ple els punts de la Comissió Informativa d'Alcaldia. El punt 4 (Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de l'obligació del pagament a HERMES COMUNICACIONS, SA, com a conseqüència de la revisió d'ofici de contracte verbal de subscripció al diari El Punt Avui en el període 1 de gener a 26 de gener de 2022) es va aprovar per 20 vots a favor (JxCat, ERC, PSC i el regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs). El punt 5, sobre la modificació i adaptació de l'Annex 5 del Pla de Mesures Antifrau a les noves previsions normatives exigides per l'Ordre de 24.01 de l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès als procediments del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aquest punt es va aprovar per unanimitat.

El següent punt, el punt 6, relatiu a l'atorgament de guardons amb motiu de la Diada de la Policia Municipal de Girona de l'any 2023, aquest punt es va aprovar per 21 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 6 en contra (Guanyem Girona).

El portaveu del grup Guanyem Girona, Lluc Salellas, va justificar el vot negatiu del seu grup al·legant que "des de l'Ajuntament s'hauria de reconèixer la feina de tots els treballadors i treballadores municipals, no només els de la policia, ja que tothom és imprescindible per al bon funcionament de la ciutat".

A continuació es va debatre l'únic punt de la Comissió Informativa de Territori. El punt 7, sobre l'aprovació inicial de l'Ordenança d'intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses, aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor (JxCat i ERC) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit). Prèviament a la votació del punt, dues representants d'associacions de veïns i veïnes de Figuerola-Bonastruc i del Barri Vell van intervenir al Ple per mostrar la opinió de la ciutadania respecte d'aquest tema.

Tot seguit es van passar a debatre els punts de la Comissió Informativa de Drets de les Persones. El punt 8, per aprovar les bases reguladores de la subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada, es va aprovar per unanimitat; mentre que el punt 9, per aprovar les bases reguladores del programa de subvencions adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona, es va aprovar per 21 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona).

Els següents punts feien referència a la Comissió Informativa de d'Hisenda i Règim Interior. Els punts del 10 al 13 tractaven sobre la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal, i es van aprovar per unanimitat. Concretament, els punts corresponien a les actuacions següents: punt 10 (rehabilitació de les façanes de l'edifici situat al carrer Josep Maluquer i Salvador 21), punt 11 (rehabilitació de la façana mitgera de l'edifici situat al carrer Nou 10), punt 12 (reobertura de la porta del claustre del monestir de Sant Pere de Galligants situat al carrer Sta Llúcia 8) i punt 13 (rehabilitació de les façanes de l'edifici situat al carrer Tomás de Lorenzana 35). El punt 14, per al canvi de designació de persona representant de Secretaria/Serveis Jurídics en el contracte de neteja d'edificis i dependències municipals, aquest punt també es va aprovar per unanimitat.

Pel que fa al punt 15 (Aprovar la primera pròrroga dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals, pel que fa al LOT 1: Centres Públics d'Ensenyament, el LOT 2: Equipaments i instal·lacions esportives, el LOT 3: Equipaments de serveis socials, el LOT 4: Edifici consistorial, centres culturals i altres edificis, i el LOT 5: Edificis Mixtes, pel termini d'un any a partir del dia 1 de juny de 2023), aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor (JxCat i ERC), 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs) i 7 en contra (PSC i el regidor no adscrit).

La portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, va explicar que el seu grup hi votava en contra perquè "discrepen totalment del model proposat ja que la incidència pública és mínima" i "perquè no s'ha fet el seguiment que es va prometre", en el sentit, ha dit, que "es va acordar que la comissió de seguiment comptaria amb representació sindical i fins i tot dels grups municipals i no ha estat així, sinó que ha estat bàsicament de caràcter tècnic".

El punt següent, el punt 16, relatiu a l'aprovació d'un sistema de productivitats per les diferents categories del personal que prestarà els seus serveis durant el desenvolupament del procés electoral municipal que se celebrarà el proper 28 de maig de 2023, aquest punt es va aprovar per 20 vots a favor (JxCat, ERC, Guanyem Girona i Cs) i 7 abstencions (PSC i el regidor no adscrit).

En canvi, es va desestimar el punt 17 per 14 vots en contra (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 13 a favor (JxCat i ERC), que feia referència al suplement de crèdit partida Estudis i treballs tècnics Urbanisme.

La regidora del PSC Bea Esporrín va exposar que no entenien que s'haguessin retirat diners de la partida de manteniment d'edificis municipals per suplementar el projecte d'elaboració i actualització del Pla Especial del Barri Vell. "No ens oposem que el projecte es doti de més diners però no compartim que es faci amb 30.000 euros que s'haurien de destinar a manteniments, i encara ho entenem menys quan no s'han volgut pactar pressupostos i quan tenim 6MEUR de romanents líquids de tresoreria disponibles", va dir Esporrín.

Quant al grup de Guanyem, la regidora Dolors Serra va justificar el vot del seu grup en la mateixa línia, dient que "no estem en contra d'aquesta actualització però no a costa dels diners del manteniment d'edificis, sent conscients de les mancances que tenen els equipaments públics".

També va tenir vots negatius el punt 18, sobre l'aprovació de la modificació del pressupost 2023 - operacions pendents d'aplicar 2022, que es va aprovar per 13 vots a favor (JxCat i ERC), 13 abstencions (Guanyem Girona, PSC i el regidor no adscrit) i 1 en contra (Cs).

Finalment, l'únic punt de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, el punt 19, sobre aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit del valor efectiu de la prestació del subministrament de materials per Temps de Flors 2021 a favor de l'empresa Servicio Estación SA, aquest punt es va aprovar per 20 vots a favor (JxCat, ERC, PSC i el regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs).

Just després es van debatre dues propostes urgents, relatives al reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA pels serveis municipals prestats. El primer punt era pels serveis prestats durant el febrer del 2022 i el segon era per la prestació del mateix servei al març del 2022, i es van aprovar tots dos per 13 vots a favor (JxCat i ERC) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit).

A continuació es va passar a debatre les tres mocions de grups municipals que anaven al Ple. La primera, la va presentar el grup municipal del PSC per a la preservació del parc de la Devesa i del parc de les Pedreres de Girona, i la va defensar la regidora del grup Bea Esporrín. Aquest punt es va aprovar per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 13 abstencions (JxCat i ERC).

La segona, per per realçar la importància d'educar en valors, la va presentar el grup de Cs i defensar la seva portaveu, Miriam Pujola, i també es va aprovar per 14 vots a favor de grups diferents (JxCat, ERC i Cs) i 13 abstencions (Guanyem Girona, PSC i el regidor no adscrit).

Per acabar, va repetir resultats la tercera moció, del grup municipal Guanyem Girona, per fomentar la nova cultura de l'aigua i fer front a les conseqüències del Canvi Climàtic. Aquest punt, que va defensar el portaveu del grup, Lluc Salellas, es va aprovar per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 13 abstencions (JxCat i ERC).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s'havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l'apartat de precs i preguntes, l'alcaldessa va cloure el Ple a les 20.12 h.